Menu

 • img05

  Demo1


  نام چارت:
  چارت سازمانی ساده
  محتویات: این چارت حاوی تصاویر به صورت آیکن و معرفی سمت هر شخص است، برای هر آیکن نیز یک tooltip به نام مشخصات هر فرد می آید و در نهایت بعد از کلیک  بر روی نود هر شخص وارد صفحه مشخصات هر فرد خواهیم شد که خود کاربر آن صفحه را ساخته است.
  مشاهده چارت
 • img06

  Demo2

  نام چارت:
  چارت سازمانی با popup(ورژن1)
  محتویات: این چارت حاوی یک ساختاری میباشد که بر اساس مشخصات هر سازمان ساخته میشود و مشخصات هر افراد به صورت popup ایی که به صورت ساده است به ببینده نمایش داده خواهد شد.
  مشاهده چارت
 • img02

  Demo3

  نام چارت:
  چارت سازمانی باز و بسته شونده (ورژن-1)
  محتویات: این چارت حاوی ساختاری میباشد که از ابتدا به صورت باز و بسته شونده توسط تکنیک toggle انجام میشود و برای هر شخص میتوان آیکن و یا تصویر قرار داد و اسم و مشخصات هر فرد نیز به صورت tooltip نشان داده خواهد شد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo4

  نام چارت:
  چارت سازمانی با popup(ورژن2)
  محتویات:این چارت نیز ورژن 2 از چارت سازمانی با popup است که popup این مورد پیشرفته تر است و در این popup نیز همانند قبلی شامل عکس ، سمت و کلیه مشخصات افراد می باشد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo5

  نام چارت:
  چارت سازمانی باز و بسته شونده (ورژن-2)
  محتویات: این چارت برای سازمان های خیلی بزرگی که تعداد اعضای زیادی دارند استفاده می شود و  این چارت نیز مانند بقیه چارت ها دارای عکس و نام می باشد ودر حالت اولیه کلیه نودها بسته هستند بنا بر مشاهده هر فرد که به کدام قسمت برود آن شاخه برای بیننده باز خواهد شد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo6

  نام چارت:
  چارت باز و بسته شونده سازمان کل
  محتویات:
  این چارت نیز همانند دیگر چارت ها دارای popup می باشد و موارد استفاده این چارت برای مکان ها و سازمان های بزرگ می باشد و دارای قابلیت باز و بسته شدن برای کلیه نودها وجود دارد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo7

  نام چارت:
  چارت باز و بسته شونده سازمان کل
  محتویات:
  این چارت نیز همانند دیگر چارت ها دارای popup می باشد و موارد استفاده این چارت برای مکان ها و سازمان های بزرگ می باشد و دارای قابلیت باز و بسته شدن برای کلیه نودها وجود دارد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo8

  نام چارت:
  چارت باز و بسته شونده سازمان کل
  محتویات:
  این چارت نیز همانند دیگر چارت ها دارای popup می باشد و موارد استفاده این چارت برای مکان ها و سازمان های بزرگ می باشد و دارای قابلیت باز و بسته شدن برای کلیه نودها وجود دارد.
  مشاهده چارت
 • img04

  Demo8

  نام چارت:
  چارت باز و بسته شونده سازمان کل
  محتویات:
  این چارت نیز همانند دیگر چارت ها دارای popup می باشد و موارد استفاده این چارت برای مکان ها و سازمان های بزرگ می باشد و دارای قابلیت باز و بسته شدن برای کلیه نودها وجود دارد.
  مشاهده چارت