Menu

charts

img12

چارت سازمانی ساده

چارت ساده ،همراه با تصویر

مشاهده
img03

چارت سازمانی

دارای مودال(پنجره بازشونده برای نمایش اطلاعات بیش تر)

مشاهده
img03

چارت بازشونده

قابلیت نمایش نام ،تصویر افراد وزیرمجموعه ها

مشاهده
img03

چارت سازمانی مودال

قابلیت نمایش نام ،اطلاعات وتصاویر افراد در پنجره باز شونده

مشاهده
img03

چارت سازمانی بازشونده

دارای قالبلیت نمایش تعداد زیادی زیر مجموعه به همراه نام وتصویر افراد

مشاهده
img03

چارت ویژه

دارای قابلیت زوم وجستجو ومودال

مشاهده
img03

چارت بازشونده

دارای قابلیت نمایش زیر مجموعه ها و مودال

مشاهده
img03

چارت انیمیشنی

چارت سازمانی به همراه انیمیشن، قابلیت باز و بسته شونده نودها و دارای popover

مشاهده
img03

چارت مودال

دارای قایبلیت نمایش نام افراد ،تصویر واطلاعات آنها

مشاهده
img03

چارت ساده

دارای قابلیت نمایش نام وسمت افراد

مشاهده
img03

چارت دارای بزرگنمایی

چارت دارای قابلیت بزرگنمایی

مشاهده